جهت آگاهی از شرایط و ثبت مشخصات فردی و دوچرخه های Giant-Liv-Momentum خریداری شده لطفا در سایت www.energimotor.ir، قسمت ثبت ضمانت نامه دوچرخه را مطالعه نمایید.